0

Kullanım Koşulları

TANIMLAR ve KULLANIM KOŞULLARI

Alıcı/Kullanıcı/Üye: www.spadamobile.com’dan ürün ve/veya hizmet satın alan gerçek ve/veya tüzel kişileri ifade eder.

Platform: www.spadamobile.com’u ifade eder.

Gizlilik Politikası ve Veri Koruma Bildirimi: Üyeler’in Platform üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, Aktif Elektronik tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere Aktif Elektronik’in kişisel verilere ve çerez kullanımına ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen Platform üzerinden www.spadamobile.com linkinden erişilebilecek metni ifade eder.

Hesabım Sayfası: Üye’nin Platform’da yer alan çeşitli uygulamalardan ve hizmetlerden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği sadece ilgili üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen üyeye özel sayfayı ifade eder. 

Hizmetler: Üyeler’in işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Aktif Elektronik tarafından ortaya konulan uygulamaları ifade eder. 

Satıcı: www.spadamobile.com üzerinden satış yapan Aktif Elektronik’i ifade eder.

Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

1.1 Üyelik statüsünün kazanılması için, Üye olmak isteyen kullanıcının, Platform’da bulunan işbu Üyelik Sözleşmesi'ni onaylayarak, burada talep edilen bilgileri doğru ve güncel bilgilerle doldurması, Üyelik başvurusunun Aktif Elektronik tarafından değerlendirilerek onaylanması gerekmektedir. Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması aranacaktır. Onaylanma işleminin tamamlanması ve Üye'ye bildirilmesi ile Üyelik statüsü başlamakta ve böylece Üye işbu Üyelik Sözleşmesi’nde ve Platform’un ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır. Söz konusu Üyelik Sözleşmesi’ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur.

Üyelik iptali ve hesap silme işlemi, kullanıcının info@spadamobile.com e-posta adresine talebini iletilmesi üzerine Aktif Elektronik tarafından yapılacaktır. Üyeliği iptal olan kişi bu işlemin dönüşü olmadığını kabul eder. www.spadamobile.com tarafından sonlandırılan kullanıcı hesabına ait her türlü kaydı silip silmeme kararı www.spadamobile.com’a aittir. Kullanıcı silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

1.2. Üyelik hak ve yükümlülüklerinin hangi kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf bulunması ve bu hususta söz konusu kişilerin Aktif Elektronik’ten talepte bulunması halinde, ilgili Üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir hizmet için Aktif Elektronik’e ödeme yapan en son kişinin Üyelik hesabının sahibi olduğunu kabul ederek, bu doğrultuda işlem yapacaktır.  

 1.3. Üye, Platform üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin hükümlerine, Platform’da belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ettiğini beyan eder. Üye'nin Platform dahilin de yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. 

1.4. Aktif Elektronik, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üye'nin kendisinde bulunan bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir. 

1.5. www.spadamobile.com, Üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında, yararlandırılacağını, kullanıcının paylaşıma açtığı kişisel bilgileri dışındaki bilgilerin hiçbir şekilde yasal zorunluluklar hariç üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmayacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcının www.spadamobile.com sitesinin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, kazançlara müdahale amaçlı girişimler ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya resmi makamlardan, üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, www.spadamobile.com ilgili üyenin kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir.

 

1.6. Üye'nin Hesabım Sayfası'na erişmek ve Platform üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye'nin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

1.7. Üye, Platform’u aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır. 

- Platform’un herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması; 

- Platform’un bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması; 

- Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Üyelik Sözleşmesi'ne veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Üye'nin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması; 

- Yorum ve puanlama bölümünün; Platform’daki yorumları Platform dışında yayınlamak gibi Platform dışı amaçlar için kullanılması veya sistemleri manipüle edecek şekilde kullanılma amaçları dışında kullanılması; 

- Yorum bölümünde konusu suç teşkil eden, internet sitesindeki kurallara, yürürlükteki mevzuata veya uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumları teşvik eden, yasadışı, tehditkâr, reklam ve/veya pazarlama içerikli, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı, toplumca genel kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına aykırı, fikri ve sınai haklara aykırı, haksız rekabet yaratan ve/veya benzer herhangi bir içeriğin Platform’da paylaşılması; 

- Virüs veya Platform’a, Platform’un veri tabanına, Platform üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması; 

Platform tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, Aktif Elektronik’in önceden yazılı izni alınmaksızın Platform’un üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Platform’da yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması, 

1.8. www.spadamobile.com'da sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. www.spadamobile.com içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya www.spadamobile.com'un izni olmadan link vermek yasaktır. www.spadamobile.com’a iletilen tüm eleştirilerin hakkı www.spadamobile.com’a aittir, istenildiği taktirde www.spadamobile.com tarafından pazarlama amacıyla kullanılabilir.

 

1.9. Üye’nin Platform’u işbu Sözleşme’deki herhangi bir maddeye aykırı kullanması halinde Aktif Elektronik’in, Üye’nin Platform’u tamamını ve/veya bir bölümünün kısmen ve/veya tamamen kullanmasını engellemek hakkına sahiptir. Bu kapsamda Aktif Elektronik 3.7. maddede belirtilen yorum ve puan bölümünde devamlı olarak inceleme yapacak, 3.7. maddede belirtilen şekilde bir yorumun tespit edilmesi halinde bahse konu olan içerik Platform’da yayınlanmayacaktır. Üye nihai kararın münhasıran Aktif Elektronik’e ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

1.10. Üye, Platform’da yaptığı işlemleri Aktif Elektronik’e maddi ve Platform’a teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üye, Platform’a zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisanssız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. Üye ayrıca Hesap Sayfası'na robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder. 

1.11. Platform’un veya üzerindeki içeriğin işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen kullanım şartlarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olup; Aktif Elektronik’in ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.